Warunki korzystania z usługi

Data wejścia w życie: 22/05/2023

Przed korzystaniem z naszej usługi dostępnej pod adresem https://merton.edu.pl/ (dalej zwanej „Usługą”), prosimy uważnie zapoznać się z niniejszymi Warunkami korzystania („Warunki”). Warunki te dotyczą wszystkich użytkowników Usługi, włączając w to odwiedzających, klientów i kontrybutorów.

Akceptacja warunków

Każdy użytkownik Usługi zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji niniejszych Warunków przed korzystaniem z Usługi. Korzystając z Usługi, wyrażasz zgodę na przestrzeganie tych Warunków.

Modyfikacje

Merton zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach w dowolnym czasie. Każda zmiana będzie publikowana na tej stronie wraz z datą jej wejścia w życie. Kontynuując korzystanie z Usługi po wprowadzeniu zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie nowych Warunków.

Uprawnienia użytkownika

Korzystanie z Usługi jest dostępne tylko dla osób, które są uprawnione do zawierania umów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Osoby niepełnoletnie lub pozbawione takich uprawnień nie mogą korzystać z Usługi.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej związane z Usługą (w tym prawa autorskie, znaki towarowe, patenty itp.) są własnością Merton lub innych podmiotów, które udostępniły odpowiednie materiały. Korzystanie z Usługi nie daje Ci prawa do używania, kopiowania ani rozpowszechniania tych materiałów bez uprzedniej zgody Merton lub właściciela praw.

Konta użytkowników

W celu korzystania z niektórych funkcji Usługi możesz zostać poproszony o utworzenie konta użytkownika. Zobowiązujesz się do podawania prawdziwych, dokładnych i aktualnych informacji podczas rejestracji. Za utrzymanie poufności danych logowania i za wszystkie działania podejmowane na twoim koncie odpowiadasz wyłącznie Ty. Merton zastrzega sobie prawo do zawies zenia lub zamknięcia Twojego konta w razie naruszenia tych Warunków.

Zachowanie użytkownika

Podczas korzystania z Usługi zobowiązujesz się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz nieumieszczania lub przekazywania treści, które są nielegalne, obraźliwe, szkodliwe lub naruszają prywatność lub prawa innych osób. Merton zastrzega sobie prawo do usuwania takich treści i podejmowania odpowiednich środków w przypadku ich naruszenia.

Własność treści

Wszystkie treści udostępnione przez użytkowników pozostają ich własnością. Udzielając Mertonowi licencji do korzystania z tych treści w ramach Usługi, użytkownicy potwierdzają, że posiadają niezbędne uprawnienia do udostępniania tych treści i że ich udostępnianie nie narusza praw osób trzecich.

Linki do stron trzecich

Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług należących do osób trzecich. Merton nie ponosi odpowiedzialności za treść, prywatność ani działania tych stron trzecich. Korzystanie z tych stron trzecich odbywa się na własne ryzyko i zgodnie z warunkami i zasadami tych stron.

Ograniczenie gwarancji

Usługa jest udostępniana „tak jak jest” i Merton nie udziela żadnych gwarancji, jawnie lub dorozumianych, co do jej działania, bezpieczeństwa, dokładności czy dostępności. Korzystanie z Usługi odbywa się na własne ryzyko.

Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym przypadku Merton nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, następcze ani karne wynikłe z korzystania z Usługi lub niemożności jej korzystania.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki podlegają polskiemu prawu, a wszelkie spory wynikłe w związku z Usługą będą rozstrzygane przez właściwe sądy w Polsce.

Wyłączność postanowień

Niniejsze Warunki stanowią kompletną i wyłączną umowę między Tobą a Mertonem dotyczącą korzystania z Usługi i zastępują wszelkie wcześniejsze lub jednoczesne porozumienia ustne lub pisemne w tej sprawie.

Kontakt

Jeśli masz pytania dotyczące niniejszych Warunków, skontaktuj się z nami pod adresem wpisz adres kontaktowy.

Korzystając z Usługi, potwierdzasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z niniejszymi Warunkami korzystania.